วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การประชุมแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

ประมวลภาพการประชุมแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม CAFETERIA มหาวิทยาลัยธนบุรี


วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

การประชุมแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561


ประมวลภาพการประชุมแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม CAFETERIA มหาวิทยาลัยธนบุรี


วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การประชุมแนวทางการนำเสนอโครงการรายปี


ประมวลภาพการประชุมแนวทางการนำเสนอโครงการรายปี
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2560-2564)
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม CAFETERIA มหาวิทยาลัยธนบุรีวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การอภิปรายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ


ประมวลภาพการอภิปรายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2560-2564) จากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
เอกสารในการประชุม :  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี