วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การอภิปรายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ


ประมวลภาพการอภิปรายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2560-2564) จากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
เอกสารในการประชุม :  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี