วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การประชุมแนวทางการนำเสนอโครงการรายปี


ประมวลภาพการประชุมแนวทางการนำเสนอโครงการรายปี
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2560-2564)
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม CAFETERIA มหาวิทยาลัยธนบุรี