ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา      
    สำนักวางแผนและพัฒนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 พร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานกลางในการกำกับดูและประเมินผลของโครงการ การวางแผนยุทธศาสตร์และสนับสนุนการดำเนินภารกิจต่างๆของมหาวิทยาลัย จนถึงปัจจุบัน มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านต่างๆ ของสำนักวางแผนและพัฒนา ดังนี้
1.       งานบริหารงานด้านแผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
2.       งานการประเมินผลวัดผล คุณภาพโครงการ
3.    งานกำกับดูแลแผนปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย

ปรัชญา
          เสริมสร้างแผนงาน มุ่งสู่การพัฒนาองค์กร

วิสัยทัศน์             
        สำนักวางแผนและพัฒนา เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการวางแผนตามยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ