บุคลากรในหน่วยงานนายรังสรรค์ สโรชวิกสิต
(ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา)

ดร.นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา
(ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา)

นางสาวธัญญพัทธ์ ศักดิ์บุญญารัตน์
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา)